Các quy định chính trong TCVN 4451:2012

về Thiết kế nhà cao tầng

Quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế nhà cao tầng - TCVN 4451_2012.pdf