Các quy định chính trong QCXDVN 08:2009/BXD

về Thiết kế nhà cao tầng

Quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế nhà cao tầng - QCXDVN 08_2009_BXD.pdf