QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp Công trình Dân dụng, Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

QCVN 03 Nguyên tắc phân loại phân cấp.pdf